Nasz SKLEP Online

Grupa Happy

Grupa Happy

Regulamin

REGULAMIN EVENTÓW SZKOLENIOWYCH

I Postanowienia ogólne

1. Definicje. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Organizator – KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, działające pod marką handlową GRUPA HAPPY z siedzibą w Olsztynie, ul.Pl. Pułaskiego 7 lok. 17 10-514, NIP: 739-36-66-980

Uczestnik – osoba biorąca udział w szkoleniach bądź innych projektach organizowanych przez KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, działające pod marką handlową GRUPA HAPPY

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.

4. Każdego Uczestnika obowiązuje aktualna treść Regulaminu, dostępna na stronie www.grupahappy.com.pl

5. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia bądź nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w eventach szkoleniowych organizowanych przez KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, działające pod marką handlową GRUPA HAPPY jedynie za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

II Uczestnictwo w evencie szkoleniowym

 1. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w evencie szkoleniowym dokonuje zgłoszenia i rezerwacji miejsca poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.grupahappy.com.pl/happy-change
 2. Aby ostatecznie zarezerwować miejsce na evencie szkoleniowym wymagana jest wpłata należnej kwoty, podanej na stronie www zawierającej opis szkolenia, na konto organizatora w terminie 5 dni od dokonania zapisu przez stronę.
 3. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi mailowo na adres: biuro@grupahappy.com.pl
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 5 dni przed datą rozpoczęcia eventu szkoleniowego, Uczestnikowi przysługuje możliwość:
  1. zwrotu uiszczonej ceny, pomniejszony o 10% prowizji pobieranej za obsługę zgłoszenia oraz koszty bankowe
  2. możliwość wykorzystania wpłaconych środków pieniężnych poprzez uczestnictwo w innym evencie szkoleniowym organizowanym przez organizatora
  3. możliwość przepisania biletu na inną osobę, za zgodą organizatora
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w evencie szkoleniowym przez Uczestnika później niż na 5 dni przed datą jego rozpoczęcia lub nie wzięcia w nim udziału, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia w wysokości ceny biletu na event szkoleniowy, podanej na stronie organizatora.
 6. Nieobecność na evencie szkoleniowym (bez formalnego zgłoszenia rezygnacji) nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100% jego ceny.

III Zmiany dotyczące szkoleń

 1. W przypadku zmiany miejsca lub terminu eventu szkoleniowego przez organizatora, organizator zwróci wpłaconą cenę w całości albo zorganizuje event w innym wskazanym przez siebie miejscu lub terminie, za zgodą Uczestnika.
 2. Organizator ma prawo zmiany osoby prowadzącej dany event szkoleniowy bez podania przyczyn.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania eventu szkoleniowego w przypadku braku wystarczającej liczby Uczestników oraz w innych przypadkach losowych. W powyższej sytuacji Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconej ceny albo wykorzystać uiszczoną kwotę pieniężną w ramach innego eventu szkoleniowego.
 4. O zmianach organizacyjnych Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem eventu.

IV Polityka prywatności, wykorzystanie wizerunku

 1. KAB Katarzyna Andruszkiewicz- Badura, działające pod marką handlową GRUPA HAPPY nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych uczestników eventu. Wykorzystuje je wyłącznie do celów realizacji założeń projektu, a także do celów promocji i wydarzeń organizowanych w jego ramach.
 2. Biorąc udział w evencie szkoleniowym, Uczestnik wyraża zgodę, na wykorzystanie Jego wizerunku do celów promocyjnych organizatora poprzez publikację zdjęć, filmów z Jego udziałem bądź w innym podobny sposób.
 3. Wszelkie materiały udostępniane i prezentowane Uczestnikom w ramach eventów szkoleniowych oraz zamieszczone na stronie www oraz w serwisach społecznościowych prowadzonych przez organizatora stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich kopiowanie, wykorzystywanie i reprodukowanie bez pisemnej zgody organizatora.
 4. Zabrania się Uczestnikom utrwalania i nagrywania obrazu i dźwięku eventów szkoleniowych oraz ich fragmentów, z wyłączeniem notatek własnych przeznaczonych do użytku osobistego, bez możliwości ich dalszego powielania i udostępniania

VPostanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie sporne pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem rozstrzygane będą polubownie.
 2. W przypadku, gdy rozwiązanie konfliktu drogą ugodową okaże się niemożliwe, sądem właściwym do rozstrzygania sporów między Stronami jest sąd powszechny, którego właściwość ustalona zostanie według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Dekoracje

LINK

Animacje

LINK

Szkolenia

LINK